Wednesday, September 2, 2009

Ako bilang isang Kabataan.Ni:Ivylou Albios


Nangingiti kayo,sapagka’t narito ako sa inyong harapan.nagbubuka ako ng bibig at pilit kong pinalalaki ang aking maliit na tinig!Tunay,ako’y musmos pa lamang kung inyong pagmamasdan.subalit ang aking puso ay Sinhugis at Sinlaki rin ng inyong puso.Ang aking dibdib ay Sintibay na rin ng inyong dibdib.Pahat man ang aking diwa ay nakauulinig ang aking pandinig at nakakikita ang aking mga mata.Nadarama ko ang agay-ay ng hangin,ang init ng araw,ang pintig ng buhay.nalalasahan ko ang linamnam ng ligaya at tamis ng tuwa.Nananamnam ko ang pait ng apdo at saklap ng dalamhati.Nahuhulo ko rin ang ganda ng kabutihan at ang kapangitan ng kasamaan.Kahapon ay nasaksihan ko kung papaanong inakay ng isang batang lalaki ang matandang ina.Sa kapalaran ng mataong lansangan ay tumawid sila;at ang matanda ay nalayo sa panganib at sa kamatayan.Aniko sa sarili,gayundin ang dapat kong gawin!Ngunit kanina,sa tindahan ng Intsik sa panulukan ay nanghilakbot ako sa aking nakita.mga kabataan kagaya ko,datapwa't may hawak na bote ng alak at sa mga bulang kanilang nilalagok ay unti-unti silang nangawala sa kanilang mga sarili.Maya-maya pa'y naghalibasan sila.Ang ilan ay nangalugmok at nangahandusay.Ang iba'y sugatang nagsipanakbuhan.O!Kasuklam-suklam na panoorin...NAibulong ko lamang:A,hindi ko sila dapat pamarisan!Kaya naman ako...upang mabilang sa mga kabataan ay naririto ngayon at dumudulog sa inyo!Opo,ako...akong si "Ivylou Albios" ay naririto upang ilaan ang aking sarili sa paglilingkod sa Lupang tinubuan!Bakit kayo nangingiti?Bakit ninyo ako pinagmamasdan mula ulo hanggang paa?Bakit?Dahil ba ako'y musmos?Iyan ba ang dahilan kung bakit nag-aatubili kayong ako ay tanggapin?Iyan ba ang sanhi kung bakit minamaliit ninyo ang aking alok na paglilingkod?Nagkakamali kayo!Ako'y naririto upang magpatala upang lumaban:hindi...upang tumakbo!

1 comment: